Công trình : Cầu C16 - khu kinh tế Định An - tỉnh Trà Vinh

Địa điểm: Huyện Duyên Hải tỉnh Trà Vinh

Chủ đầu tư: Ban QLDA khu kinh tế Định An tỉnh Trà Vinh

Giá trị xây dựng: 318.890.145.126 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU