T11

13

Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Năm 2013

Ngày 13/08/2013 Chi bộ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Khánh Hưng tiến hành làm lễ kết nạp cho 03 quần chúng. Đến hiện nay Chi bộ đã có 0...

T11

13

Lễ Thành Lập Chi Bộ

Chi Bộ Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Khánh Hưng được thành lập ngày 01 tháng 11 năm 2011 theo Quyết định số 48-QĐ/ĐUK của Đảng Uỷ Khối ...

DỰ ÁN TIÊU BIỂU