Công trình : Đường tỉnh 955A (Giai đoạn 2). Đoạn từ Châu Đốc - của khẩu Tịnh Biên - tỉnh An Giang

Địa điểm: Huyện Tịnh Biên thành phố Châu Đốc

Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang

Giá trị xây dựng: 629.719.674.000 đồng.

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU