Công trình : Khu thực hành y khoa - Trường Đại học Trà Vinh

Chủ đầu tư: Trường Đại Học Trà Vinh

Giá trị xây dựng: 41.705.905.056 đồng

Thông tin đang được cập nhật.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU